Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Elisabeth’s beauty center en de client waarmee Elisabeth’s beauty center een overeenkomst is aangegaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. Elisabeth’s beauty center zal de behandeling(en) naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Elisabeth’s beauty center wordt gemeld.
 3. Elisabeth’s beauty center zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Elisabeth’s beauty center melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Elisabeth’s beauty center het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Elisabeth’s beauty center de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Elisabeth’s beauty center de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Elisabeth’s beauty center moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij worden gehinderd door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet Elisabeth’s beauty center vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Elisabeth’s beauty center aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Elisabeth’s beauty center gebruikt de persoonsgegevens en behandelgegevens voor het voeren van een gedegen cliënten administratie.
 3. Elisabeth’s beauty center gebruikt verkoopgegevens voor het voeren van een gedegen financiële administratie.
 4. Elisabeth’s beauty center behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Elisabeth’s beauty center zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 1. Elisabeth’s beauty center vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de behandeling en eventuele producten aankoop te betalen middels contant, pin of per overschrijving.
 5. Alle op de website en in de praktijk getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Elisabeth’s beauty center is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Elisabeth’s beauty center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld aan Elisabeth’s beauty center.
 2. Elisabeth’s beauty center moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Elisabeth’s beauty center de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over een behandeling of een product gegrond is, zal Elisabeth’s beauty center het aankoopbedrag hiervan geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 5. Indien Elisabeth’s beauty center en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager gebruik maken van de klachtenregeling van de branchevereniging waarbij Elisabeth’s beauty center is aangesloten.

8. Garantie

 1. Elisabeth’s beauty center geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. (In sommige gevallen kan er na de behandeling een tijdelijke roodheid en of plekjes ontstaan.)
 3. Bij het definitief ontharen (IPL, Blend) is een theoretische mogelijkheid op roodheid, blaren en pigmentverschuivingen bij onverwachte situaties of het niet opvolgen van adviezen. De cliënt wordt hiervan, voorafgaande aan de behandeling, op de hoogte gesteld. 
 4. Deze garantie vervalt indien de cliënt:
  • door Elisabeth’s beauty center op de hoogte is gebracht over het resultaat van de behandeling en de te verwachten tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • andere producten heeft gebruikt dan de door Elisabeth’s beauty center geadviseerde producten;
  • de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • de producten niet volgens het advies van Elisabeth’s beauty center heeft gebruikt;
  • de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

 1. Elisabeth’s beauty center is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Elisabeth’s beauty center wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal

 1. Elisabeth’s beauty center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Elisabeth’s beauty center meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag 

 1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen geldende en aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Elisabeth’s beauty center het recht de cliënt de toegang, zonder verdere opgaaf van redenen, tot de praktijk te weigeren.
 3. Bij Elisabeth’s beauty center wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.

12. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Elisabeth’s beauty center en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elisabeth’s beauty center en zijn ook in de praktijk beschikbaar.
  • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

6 maart 2023      

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Elisabeth’s beauty center en de client waarmee Elisabeth’s beauty center een overeenkomst is aangegaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. Elisabeth’s beauty center zal de behandeling(en) naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Elisabeth’s beauty center wordt gemeld.
 3. Elisabeth’s beauty center zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Elisabeth’s beauty center melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Elisabeth’s beauty center het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Elisabeth’s beauty center de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Elisabeth’s beauty center de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Elisabeth’s beauty center moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij worden gehinderd door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet Elisabeth’s beauty center vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Elisabeth’s beauty center aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Elisabeth’s beauty center gebruikt de persoonsgegevens en behandelgegevens voor het voeren van een gedegen cliënten administratie.
 3. Elisabeth’s beauty center gebruikt verkoopgegevens voor het voeren van een gedegen financiële administratie.
 4. Elisabeth’s beauty center behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Elisabeth’s beauty center zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

 1. Elisabeth’s beauty center vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de behandeling en eventuele producten aankoop te betalen middels contant, pin of per overschrijving.
 5. Alle op de website en in de praktijk getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Elisabeth’s beauty center is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Elisabeth’s beauty center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld aan Elisabeth’s beauty center.
 2. Elisabeth’s beauty center moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Elisabeth’s beauty center de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over een behandeling of een product gegrond is, zal Elisabeth’s beauty center het aankoopbedrag hiervan geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 5. Indien Elisabeth’s beauty center en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager gebruik maken van de klachtenregeling van de branchevereniging waarbij Elisabeth’s beauty center is aangesloten.

8. Garantie

 1. Elisabeth’s beauty center geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. (In sommige gevallen kan er na de behandeling een tijdelijke roodheid en of plekjes ontstaan.)
 3. Bij het definitief ontharen (IPL, Blend) is een theoretische mogelijkheid op roodheid, blaren en pigmentverschuivingen bij onverwachte situaties of het niet opvolgen van adviezen. De cliënt wordt hiervan, voorafgaande aan de behandeling, op de hoogte gesteld. 
 4. Deze garantie vervalt indien de cliënt:
  • door Elisabeth’s beauty center op de hoogte is gebracht over het resultaat van de behandeling en de te verwachten tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • andere producten heeft gebruikt dan de door Elisabeth’s beauty center geadviseerde producten;
  • de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • de producten niet volgens het advies van Elisabeth’s beauty center heeft gebruikt;
  • de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

 1. Elisabeth’s beauty center is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Elisabeth’s beauty center wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal

 1. Elisabeth’s beauty center heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Elisabeth’s beauty center meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag 

 1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen geldende en aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Elisabeth’s beauty center het recht de cliënt de toegang, zonder verdere opgaaf van redenen, tot de praktijk te weigeren.
 3. Bij Elisabeth’s beauty center wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.

12. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Elisabeth’s beauty center en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elisabeth’s beauty center en zijn ook in de praktijk beschikbaar.
  • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

6 maart 2023